Add@Me Learning Methods (PL)


Tytuł: Chodzenie z zasłoniętymi oczami
Streszczenie: To działanie pozwala uczestnikom doświadczyć, poprzez ćwiczenie symulacyjne, jakie trudności może napotkać osoba niewidoma podczas chodzenia (np. przeszkody na swojej drodze). Ogólnie, daje uczestnikom możliwość nowego doświadczenia - przemieszczania się bez możliwości jakiegokolwiek widzenia.
Cele: Umożliwienie uczestnikom doświadczenia trudności takich jakie napotyka osoba niewidoma, która samodzielnie się przemieszcza (szczególnie w odniesieniu do różnych przeszkód napotykanych po drodze)
Potrzebne materiały / sprzęt: Białe laski (jedna dla każdego uczestnika), osłony na oczy dla uczestników.
Wielkość grupy: Dowolna
Czas trwania: 30 minut
Instrukcje krok po kroku:

Przed realizacją tego działania, facylitator z dysfunkcją wzroku musi przygotować ścieżkę, po której będą mogli przejść uczestnicy z dysfunkcją narządu wzroku. Może to być zarówno w budynku, ale również na zewnątrz, na niezatłoczonej ulicy, ze względu na bezpieczeństwo. Możecie, np. przejść wokół budynku, w którym odbywają się warsztaty. Na początku, facylitator z dysfunkcją narządu wzroku pokazuje uczestnikom warsztatów, jak prawidłowo korzystać z białej laski. Demonstruje, np. jak należy trzymać białą laskę w ręku, jak poruszać jej końcówką po podłożu w celu identyfikowania przeszkód i jak z niej korzystać zbliżając się do schodów.

Następnie, facylitator może przeprowadzić to działanie na dwa różne sposoby:

Niektórzy uczestnicy mają zasłonięte oczy i są wyposażeni w białe laski. W małych grupach (najlepiej 3-4 osobowych) poruszają się korzystając z białych lasek, po ścieżce wcześniej przygotowanej przez facylitatora. Uczestnicy, którzy nie mają zasłoniętych oczu obserwują, czy wszystko dobrze przebiega (aby nie narażać na niebezpieczeństwo uczestników z zasłoniętymi oczami). Zapewniają bezpieczne poruszanie się uczestnikom z zasłoniętymi oczami, bez dotykania ich i kierowania nimi przy użyciu rąk. Ostatecznie, mogą dostarczać informacji słownych (np. uwaga, po twojej lewej stronie jest latarnia). Kiedy chodzenie z zasłoniętymi oczami jest zakończone, wtedy uczestnicy zamieniają się rolami i teraz kolejne osoby zakładają opaski na oczy żeby doświadczyć poruszania się w ciemnościach.

W drugiej wersji, wskazanej do wprowadzenia po działaniu zatytułowanym  “Nabywanie umiejętności Widzącego Przewodnika” uczestnicy, którzy nie mają zasłoniętych oczu mogą być przewodnikami tych, którzy mają zasłonięte oczy, korzystając z wcześniej opanowanych Umiejętności Widzącego Przewodnika. W tej sytuacji, akcent będzie położony bardziej na doświadczenie chodzenia z przewodnikiem, kiedy się nic nie widzi oraz na wypróbowanie Umiejętności Przewodnika. Będzie tu mniej możliwości identyfikowania przeszkód przez osoby z zasłoniętymi oczami. Uczestnicy doświadczą poczucia zaufania do osoby, która towarzyszy osobie niewidomej. To działanie kończy się podsumowaniem przeprowadzonym przez facylitatora przy użyciu kilku pytań służących refleksji, np. pytania z części “Pytania do Refleksji / Ewaluacji".

Pytania do przemyślenia i oceny: W celu podsumowania tego działania facylitator prosi uczestników o podzielenie się ich wrażeniami, przemyśleniami i odczuciami. Niektóre pytania mogą brzmieć: Co było dla Ciebie trudne? Jak się czułeś? Czego się nauczyłeś / co odkryłeś? Jak się czułeś, kiedy towarzyszyła Ci druga osoba?
Możliwe czynniki ryzyka: Nie będzie to całkowicie odpowiadało rzeczywistości, ale daje to pewnie pojęcie, jakie trudności napotykają osoby z dysfunkcją narządu wzroku będąc na ulicy. Ważne jest również podkreślenie, że trudności i lęk przed znalezieniem się w ciemności, jest to coś, co dotyczy tylko osób doświadczających ciemności z powodu zasłoniętych oczu, nie jest to natomiast rodzaj lęku / trudności, których powszechnie doświadczają osoby niewidome.
Wersje: Jeżeli to działanie jest realizowane z młodzieżą niepełnoletnią, lepiej jest uzyskać na to wcześniej zgodę ich rodziców, albo przeprowadzić to wewnątrz budynku (dla względów bezpieczeństwa). Jeżeli jesteście na terenie szkoły, wystarczy, żeby facylitatorowi z dysfunkcją wzroku towarzyszyli nauczyciele w celu zapewnienia bezpieczeństwa młodym uczestnikom.
Tagi: